Drumul Culturii

Localitatea Tescani este situată în depresiunea Tazlău-Caşin, la confluenţa dintre Tazlăul Sărat şi Tazlăul Mare. Din punct de vedere hidrografic, regiunea are, pe lângă cele 2 râuri, numerose pâraie, iar stratul acvifer este sărac şi la mare adâncime. La est, satul este mărginit de Tazlăul Sărat iar la vest de o culme deluroasă cu o altitudine maximă de aproximativ 423 m şi o orientare N-V, numită Dealul Merilor.

Substratul geologic al regiunii este constituit din fliş carpatic, alcătuit în mare parte din formaţiuni cretacice şi paleogene, dispuse în pânze ce se desfăşoară de la vest la est. În cea mai mare parte, valea Tazlăului este recentă: pleistocen-quaternar, formată din depozite aluvionare. Solurile din zona dealurilor subcarpatice sunt predominate de soluri brun-podzolice şi solurile podzolico-argilo-aluvionare. Solurile podzolice s-au format în condiţiile fitoclimatice ale pădurii de gorun sau ale pădurii în amestec de gorun şi fag.

Din punct de vedere al vegetaţiei, regiunea satului Tescani este situată în subetajul gorunetelor, relieful cel mai coborât din cadrul etajului nemoral, fiind constituit dintr-un amestec de quercinee, în special gorun (Quercus petrea) şi fag (Fagus sylvatica), alături de carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia tomentosa, T.cordata), frasin (Fraxinus excelsior). Subarboretul este format din alun (Corylus avelana), corn (Cornus mas), soc (Sambucus nigra) şi măceş (Rosa canina).

În Tescani există de asemenea o casă memorială aparţinând familiei Rosetti-Tescanu, apoi Marucăi Cantacuzino şi compozitorului George Enescu, care a trăit şi a compus câteva lucrări aici, între care şi o parte din opera Oedip.Astăzi este cunoscută sub numele:"Centrul de cultură Rosetti-Tescanu".


Casa memorială George Enescu

  Prin Actul de donaţie (1947) făcut de Maria Rosetti – Cantacuzino, soţia lui George Enescu, conacul familiei Rosetti, de la Tescani, a devenit un Înalt Aşezământ Cultural, astăzi cu numele de Centru de Cultură. Centrul de Cultura functioneaza in fostul conac al marii familii boieresti - Rosetti Tescanu. In incinta se afla conacul familiei Rosetti Tescanu, construit in 1880, devenit la [vezi detalii]


6C
V S
19 16
8 7


DRUMUL CULTURII [vezi detalii]
DRUMUL SARII [vezi detalii]
DRUMUL GAZARULUI [vezi detalii]
VALEA SIRETULUI [vezi detalii]
DRUMUL EROILOR [vezi detalii]
Proiect realizat de Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău şi finanţat de Consiliul Judeţean Bacău